Oświadczenie o ochronie prywatności pracownika wielozadaniowego

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie pracowników tymczasowych wielozadaniowych (tzw. pracowników poliwalentnych) firmy SD Worx Staffing Solutions Diensten Groep, zwanej dalej "SD Worx Staffing Solutions", o sposobie, w jaki SD Worx Staffing Solutions przetwarza ich dane osobowe.

Niniejsze oświadczenie nie ma zatem zastosowania do stałego personelu SD Worx Staffing Solutions.
Reagować

Deklaracji Ochrony Prywatności

Oświadczenia o ochronie prywatności flex worker vs19.05

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie pracowników poliwalentnych (wielozadaniowych, o elastycznym zatrudnieniu) firmy SD Worx Staffing Solutions Diensten Groep, zwanej dalej SD Worx Staffing Solutions", o sposobie, w jaki SD Worx Staffing Solutions przetwarza ich dane osobowe.

Oświadczenie to nie ma zatem zastosowania dla stałych pracowników firmy SD Worx Staffing Solutions.

SD Worx Staffing Solutions bardzo ceni prywatność swoich pracowników poliwalentnych. SD Worx Staffing Solutions wykorzystuje dane osobowe swoich pracowników poliwalentnych wyłącznie do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i w związku z tym podejmuje odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne, dzięki którym firma SD Worx Staffing Solutions może działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1 | Czym są dane osobowe?
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych lub Algemene Verordening Gegevensbescherming" definiuje pojęcie danych osobowych w następujący sposób:

Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej".

Każdorazowo, kiedy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności jest mowa o danych osobowych, wówczas zastosowanie ma definicja z ww. rozporządzenia.
Nie przetwarzamy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych. Za szczególne kategorie danych osobowych uważa się:
Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby".

2 | Jakie dane osobowe są przetwarzane, do jakich celów firma SD Worx Staffing Solutions przetwarza te dane i jakie są ku temu podstawy prawne?
2.1 | Udostępnianie danych osobowych

Przed realizacją umowy o pracę z pracownikiem poliwalentnym pracownik taki / klient / użytkownik jest obowiązany przekazać firmie SD Worx Staffing Solutions niezbędne dane osobowe oraz przedstawić dokumenty niezbędne do realizacji umowy o pracę z pracownikiem poliwalentnym, a także zastosowaniem obowiązujących przepisów socjalnych, fiskalnych i w zakresie prawa pracy. Dane uważane przez firmę SD Worx Staffing Solutions za niezbędne to każdorazowo:
 • Nazwisko / nazwisko panieńskie oraz imię
 • Inicjały
 • Tytuł
 • Data i miejsce urodzenia
 • Narodowość
 • Skan / kopia dowodu tożsamości
 • Zezwolenie na pracę
 • Zezwolenie na pobyt
 • Prawo jazdy
 • Numer ubezpieczenia społecznego (BSN)
 • Znajomość języków
 • Płeć
 • Miejsce stałego zamieszkania
 • Adres zamieszkania (pobytu)
 • Numer telefonu (stacjonarny i komórkowy)
 • Adres e-mail
 • Profil LinkedIn
 • Numer IBAN
 • Stan cywilny
 • Informacje dotyczące emerytury
 • Dane osobowe współmałżonka dotyczące emerytury
 • Stanowisko
 • Wynagrodzenie tygodniowe
 • Umowa studencka
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Czas pracy
 • Dyplomy i świadectwa / certyfikaty
 • Doświadczenie zawodowe
 • Informacje o poprzednim pracodawcy (poprzednich pracodawcach)
 • Okres tymczasowego zatrudnienia
 • Okres wcześniejszego bezrobocia
 • Życiorys / CV
 • List / e-mail motywacyjny
Jeżeli pracownik poliwalentny / klient / użytkownik odmawia przekazania niezbędnych danych osobowych lub przedstawienia dokumentów, firma SD Worx Staffing Solutions zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji umowy o pracę z pracownikiem poliwalentnym. W przypadku każdej zmiany którejś z wyżej wskazanych danych osobowych pracownik poliwalentny dobrowolnie i bezzwłocznie poinformuje o tym firmę SD Worx Staffing Solutions.

2.2 | Dane osobowe według prawa
SD Worx Staffing Solutions przechowuje również dodatkowe dane osobowe, których zebranie jest obowiązkiem nałożonym przepisami prawa, takie jak:
 • Umowy o pracę tymczasową
 • Potwierdzenia oddelegowania
 • Umowa o oddelegowanie
 • Deklaracja podatku od wynagrodzenia
 • Status UWV (Urząd Wykonawczy ds. Ubezpieczeń Pracowniczych)
 • Dokumentacja odnosząca się do Urzędu Wykonawczego ds. Ubezpieczeń Pracowniczych
 • Dokumentacja odnosząca się do urzędu skarbowego
 • Dokumenty z Urzędu Gminy / Miasta
2.3 | Dane osobowe wynikające z umowy o pracę tymczasową
SD Worx Staffing Solutions przechowuje również dodatkowe dane osobowe, które są konieczne w celu przyznania pracownikowi poliwalentnemu dodatkowych korzyści i sankcjonowania pracownika poliwalentnego w kontekście uprawnień kierowniczych firmy SD Worx Staffing Solutions, zgodnie z umową o pracę tymczasową:
 • Powiadomienia dotyczące niedotrzymania umowy, okresów wypowiedzenia, zawieszenia, powiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem poliwalentnym
 • Nieobecności bez względu na powody
 • Oświadczenie grupy docelowej
 • Formularze oceny
 • Formularz E301
 • Formularz A1
 • Zaświadczenia
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Formularz wyjścia
 • Umowa pożyczki
 • Umowa o naukę / studia
 • Wyniki testów / badań
 • Zaświadczenie C4
 • Potwierdzenie zwolnienia
 • Załączniki dotyczące wynagrodzeń
 • Umowa (pod)najmu
 • Zezwolenie na potrącanie kosztów zakwaterowania i (lub) opieki zdrowotnej
2.4 | Dane osobowe w związku z uzasadnionymi interesami
SD Worx Staffing Solutions przechowuje również dane osobowe ze względu na ochronę uzasadnionych interesów firmy SD Worx Staffing Solutions, tj. dotyczące monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia pracowników poliwalentnych, kontroli nad procesem produkcyjnym, ochrony poufnych interesów ekonomicznych, handlowych i finansowych pracodawcy, ochrony mienia pracodawcy, czyli dane wynikające z następujących działań:
 • Kontrola wejść i wyjść
 • Monitoring prowadzony za pomocą kamer
 • Dane dotyczące funkcji śledzenia
 • Kontrola korzystania z Internetu, poczty elektronicznej i mediów społecznościowych

Przetwarzanie danych osobowych wynikających z wyżej wskazanych kontroli jest ujęte w osobnych wytycznych i (lub) politykach firmy, oraz przekazywane pracownikowi poliwalentnemu za pomocą osobnych dokumentów.

2.5 | Dane osobowe do celów profilowania
Możliwe jest, że firma SD Worx Staffing Solutions będzie musiała przetwarzać dane osobowe pracownika poliwalentnego w celach profilowania i podejmowania decyzji w oparciu o taki profil, w tym między innymi o analizę danych.
Profilowanie to każde komputerowe przetwarzanie danych osobowych, w wyniku którego na podstawie danych osobowych oceniane są pewne aspekty osoby fizycznej, przede wszystkim w celu dokonania analizy lub prognozy jej wyników zawodowych, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, położenia bądź posunięć.

Jeżeli SD Worx Staffing Solutions wykorzystuje dane osobowe do wyżej wymienionych celów, SD Worx Staffing Solutions gwarantuje pracownikowi poliwalentnemu, że pracownik ten nie będzie przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na profilowaniu i wywołującej skutki prawne, które dotyczą pracownika poliwalentnego lub mają równoważny wpływ na pracownika poliwalentnego.

W związku z tym SD Worx Staffing Solutions zawsze zapewnia znaczną interwencję człowieka i gwarantuje, że profilowanie nie będzie niosło żadnych skutków prawnych wobec pracownika poliwalentnego ani też nie będzie miało na niego żadnego innego znaczącego lub równoważnego wpływu.
W pozostałych przypadkach gwarantujemy, że decyzja taka:
 • Jest niezbędna w celu zawarcia lub realizacji umowy między pracownikiem poliwalentnym a naszą firmą
 • Jest podjęta w oparciu o wyraźną zgodę; lub
 • Jest prawnie dozwolona.
W pierwszych dwóch przypadkach pracownik poliwalentny zawsze ma prawo zażądać interwencji jednego z naszych współpracowników, poinformować o swoim stanowisku, jak również zaskarżyć podjętą decyzję.
W wszystkich trzech powyższych przypadkach pracownik poliwalentny zawsze będzie poinformowany o fakcie i osobie będącej przedmiotem takiej decyzji, jak również o uzasadnieniu takiej decyzji, co to oznacza i jakich skutków się oczekuje.

2.6 | Dane osobowe - obraz / zdjęcie
Możliwe jest, że firma SD Worx Staffing Solutions poprosi na przykład w celach reklamowych o zrobienie zdjęcia i opublikowanie go na stronie internetowej i (lub) w mediach społecznościowych. W tym drugim przypadku zawsze będzie wymagana zgoda pracownika poliwalentnego, zarówno w kwestii wykonania zdjęcia, jak i jego publikacji.

3 | Jakim usługodawcom udostępniane są dane
3.1 | W firmie

SD Worx Staffing Solutions gwarantuje, że osoby nieuprawnione nie uzyskają dostępu do akt pracownika i przechowywanych w nich danych osobowych; w tym celu firma SD Worx Staffing Solutions podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Osoby (podmioty) uprawnione do uzyskania dostępu do akt pracownika i przechowywanych w nich danych osobowych to: pośrednik, kierownik oddziału, kierownik regionalny, zarząd, a także pracownicy działu finansowego, działu ds. absencji, działu przetwarzania, działu personalnego (HR), a także pracownicy odbywający tam staż.

3.2 | Poza firmą
SD Worx Staffing Solutions przekazuje również dane osobowe instytucjom ubezpieczenia społecznego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia praw pracownika poliwalentnego wobec instytucji ubezpieczenia społecznego: zakładów ubezpieczeń zdrowotnych, instytucji emerytalnych, Urzędu Wykonawczego ds. Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV), urzędu skarbowego czy działu BHP jeżeli firma SD Worx Staffing Solutions jest do tego zobowiązana przepisami prawa.
Następujący usługodawcy Easymatch / pracownicy poliwalentni mogą być informowani o przetwarzaniu danych osobowych i dokonywać ich przetwarzania podczas realizacji swoich zadań: księgowi, prawnicy, firmy ubezpieczeniowe, instytucje bankowe, dostawcy usług IT, konsultanci zewnętrzni , urzędnicy sądowi, organizacje zawodowe, ...

SD Worx Staffing Solutions korzysta wyłącznie z usług tych dostawców, którzy oferują wystarczające zabezpieczenia pod kątem stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

4 | Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez SD Worx Staffing Solutions?
Dane osobowe, których zachowanie jest stanowczo nakazane przepisami prawa, są przechowywane w firmie SD Worx Staffing Solutions co najmniej przez czas ustawowego okresu przechowywania. Dane osobowe, których zachowanie nie jest wyraźnie nakazane przepisami prawa, są przechowywane co najmniej przez okres trwania umowy o pracę tymczasową i do czasu opłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wobec firmy SD Worx Staffing Solutions.

5 | Czy SD Worx Staffing Solutions zamierza przekazywać dane osobowe poza terytorium Europy?
Nie.

6 | Prawa pracownika poliwalentnego w zakresie przetwarzania jego danych osobowych
6.1 | Inspekcja

Pracownik poliwalentny ma prawo do dokładnego przeglądania i kopiowania swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim korzystanie z tego prawa nie narusza praw i wolności innych osób.

6.2 | Aby poprawić
6b. Pracownik poliwalentny ma prawo do poprawienia wszystkich niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą.

6.3 | Usuń
6Każdy pracownik poliwalentny ma prawo zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, które są niekompletne lub nieistotne, oraz takich, których rejestracja lub zachowanie jest zabronione, jak również tych, które zostały zachowane po upływie dozwolonego czasu. Jeżeli dane osobowe zostały ujawnione, firma SD Worx Staffing Solutions podejmuje wszelkie uzasadnione środki techniczne mające na celu usunięcie odnośników do tych danych osobowych lub ich kopii bez konieczności przedstawienia określonego wyniku.
Oświadcze

6.4 | Ograniczenie
Każdy pracownik poliwalentny może zwrócić się do firmy SD Worx Staffing Solutions z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, a wskutek tego do zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, w dalszym ciągu je zachowując:
 • W przypadku zakwestionowania przez pracownika poliwalentnego poprawności danych osobowych w okresie koniecznym firmie SD Worx Staffing Solutions do kontroli poprawności danych osobowych.
 • W przypadku bezprawnego przetwarzania danych przez firmę SD Worx Staffing Solutions.
 • W przypadku gdy SD Worx Staffing Solutions nie potrzebuje już tych danych osobowych, ale pracownik poliwalentny potrzebuje ich do wniesienia roszczenia, przeprowadzenia postępowania w jego sprawie lub uzasadnienia roszczenia.
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie uniemożliwia firmie SD Worx Staffing Solutions wykorzystywania ich do wniesienia roszczenia, przeprowadzenia postępowania w jego sprawie lub uzasadnienia roszczenia bądź też do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Pracownik poliwalentny zostanie poinformowany o takim zamiarze.

6.5 | Zdobądź to
Pracownik poliwalentny ma prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazał ł firmie SD Worx Staffing Solutions.

6.6 | Możliwość przenoszenia
Pracownik poliwalentny może również wnieść do firmy SD Worx Staffing Solutions o bezpośrednie przekazanie danych osobowych innemu pracodawcy, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Prawa do przenoszenia danych osobowych nie można przyznać, jeżeli naruszone zostałyby prawa i wolności innych osób.

7 | Dane do kontaktu w firmie SD Worx Staffing Solutions
Osoba, do której pracownik poliwalentny może zwrócić się z dowolnym pytaniem dotyczącym oświadczenia o ochronie prywatności lub z żądaniem realizacji tych praw, to:

Specjalista ds. ochrony prywatności: Sebas Winkel
Pocztą elektroniczną (e-mail): gdpr.staffing@sdworx.com
Pocztą tradycyjną: SD Worx Staffing Solutions
Grasbroekerweg 16
6412 BE Heerlen

SD Worx Staffing Solutions poinformuje pracownika poliwalentnego najszybciej, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zapytania / wniosku o dalszych działaniach podjętych przez firmę SD Worx Staffing Solutions w związku z tym zapytaniem / wnioskiem, takich jak:
 • Pozytywne rozpatrzenie (uznanie) wniosku.
 • Brak możliwości poinformowania pracownika poliwalentnego o dalszych działaniach w ciągu jednego miesiąca ze względu na złożoność zapytania / wniosku.
 • Odrzucenie wniosku i poinformowanie o możliwości złożenia skargi do organu monitorującego lub wniesienia odwołania do sądu.
 • Konieczność przedstawienia dodatkowych informacji w razie wątpliwości dotyczących tożsamości wnioskodawcy.
Możliwość składania zapytań / wniosków jest zasadniczo zapewniona przez firmę SD Worx Staffing Solutions bezpłatnie, chyba że wniosek pracownika poliwalentnego okaże się nieuzasadniony lub wygórowany, zwłaszcza jeżeli będzie mieć charakter powtarzalny. W takim przypadku firma SD Worx Staffing Solutions może zażądać uzasadnionej rekompensaty kosztów administracyjnych lub odrzucić wniosek.

Pracownik poliwalentny ma również prawo złożyć skargę do agencji ochrony danych osobowych, czyli "Autoriteit Persoonsgegevens": www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Open in pdf

Je C.V. wordt verwerkt...
Upload je CV om direct op deze vacature te reageren.
óf via het reguliere formulier solliciteren
Sollicitatieformulier

Je C.V. wordt verwerkt...
Je kunt direct je C.V. uploaden om in te schrijven
óf via het reguliere formulier inschrijven   Inschrijfformulier

Vacature Alert

Maak een vacature Alert aan en bevestig deze via de link die we je mailen. Wekelijks kijken we of er nieuwe vacatures zijn die voldoen aan jouw zoekcriteria. Indien dat het geval is, ontvang jij een mail met daarin de vacatures.

Wij wensen je veel succes met het vinden van je nieuwe job!